Loading ....
Przedszkole Nr 85 "Leśny Zakątek" w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 85 "Leśny Zakątek" w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Żegańska 27
04-736 Warszawa
tel/fax: (22) 812 49 32
e-mail: p85@edu.um.warszawa.pl
Strona główna => Organy przedszkola => Dyrektor
  1. Kieruje działalnością przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz.
  2. Sprawuje nadzór pedagogiczny oraz inspiruje nauczycieli i stwarza im warunki do podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia, a także zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego.
  3. Sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez efektywne działania prozdrowotne
  4. Realizuje uchwały rady pedagogicznej i rady rodziców podjęte w ramach ich kompetencji.
  5. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie oraz organizację obsługi administracyjnej, finansowej i gospodarczej placówki.
  6. Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.
  7. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
  8. Dyrektor przedszkola może w drodze decyzji skreślić dziecko z listy wychowanków. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej (uzasadnione przypadki określono w § 17 pkt. 6).
  9. Dyrektor dopuszcza do użytku programy wychowania przedszkolnego stanowiące zestaw programów wychowania przedszkolnego.
Pokaż informacje o artykule