Loading ....
Przedszkole Nr 85 "Leśny Zakątek" w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 85 "Leśny Zakątek" w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Żegańska 27
04-736 Warszawa
tel/fax: (22) 812 49 32
e-mail: p85@edu.um.warszawa.pl
Strona główna => Organy przedszkola => Rada pedagogiczna
 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.
 3. Do kompetencji rady pedagogicznej należy:
  • zatwierdzanie planów pracy przedszkola,
  • współtworzenie projektu statutu przedszkola albo jego zmian i jego uchwalanie,
  • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
  • w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców
  • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków,

       4.  Rada pedagogiczna opiniuje:

a) organizację pracy placówki, w tym ramowy rozkład dnia,
b) projekt planu finansowego przedszkola,
c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
d) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
e) wybrane przez nauczycieli programy wychowania przedszkolnego.

        5. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem        przedszkola.

 

Pokaż informacje o artykule