Loading ....
Przedszkole Nr 85 "Leśny Zakątek" w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 85 "Leśny Zakątek" w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Żegańska 27
04-736 Warszawa
tel/fax: (22) 812 49 32
e-mail: p85@edu.um.warszawa.pl

 

Przedszkole nr 85 jest jednostką organizacyjną Miasta Stołecznego Warszawa nie posiadająca osobowości prawnej.
Organ prowadzący - Miasto st. Warszawa
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny - Mazowiecki Kurator Oświaty

Przedszkole prowadzi działalność w oparcciu o akty prawne:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. 2004 nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21 maja 2001 w spr. ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 nr 61 poz. 624 ze zm.)

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 nr 97 poz. 674)

- Ustawa z dnia 15 marca 2002 o ustroku miasta st. Warszawa (Dz. U. z 2002 nr 41 poz. 361)

Pokaż informacje o artykule