Loading ....
Przedszkole Nr 85 "Leśny Zakątek" w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 85 "Leśny Zakątek" w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Żegańska 27
04-736 Warszawa
tel/fax: (22) 812 49 32
e-mail: p85@edu.um.warszawa.pl

Przedszkole nr 85 „Leśny Zakątek” jest jednostką organizacyjną Miasta Stołecznego Warszawa nie posiadająca osobowości prawnej.

 1. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Stołeczne Warszawa.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest: Kuratorium Oświaty w Warszawie
 3. Przedszkole Nr 85 w Warszawie zwane dalej „przedszkolem” jest placówką oświatowo- wychowawczą o charakterze publicznym.
  • Przedszkole prowadzi działalność w oparciu o akty prawne:
  • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004r. Nr 256, poz.. 2572 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21 maja 2001r.w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z dn. 2006r. Nr 97, poz.. 674);
  • ustawa z dnia 15 marca 2002r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2002r. Nr 41, poz. 36

Statut przedszkola - plik do pobrania

../../../../../files/file/Statut%20P85%2028_11.pdf

Pokaż informacje o artykule